Organisk kemiska föreningar

Кирилл

Varför heter det organisk kemi? De fyra valens-elektronerna gör att kol kan bilda i princip oändligt antal föreningar i långa kedjor. Begreppen organiska och oorganiska används också agriculturally för att hänvisa till mat. De två gröna prickarna visar att dessa är essentiella för små barn. Alkoholer är organiska föreningar men inte kolväten eftersom de innehåller grundämnet syre. Matens kemi.

Eftersom kol är ett mycket vanligt atomslag här på jorden finns det därmed en hel del kolföreningar; plast, koffein, diamant, kalk, socker, kolsyra, bensin och tjära är bara några exempel.

Din webbläsare är inte uppdaterad

Många kolföreningar är också organiska ämnen, men undantag finns. Dessa är själva grundämnet kol hit räknas bland annat diamantkoldioxid, kolmonoxid, kolsyra och karbonater ämnen som innehåller karbonatjoner.

Hur man namnger organiska föreningar

Orsaken till att organisk kemi kallas just för organisk kemi, är för att kolföreningar organisk kemiska föreningar mycket vanliga i alla levande varelser — såväl människor och djur i allmänhet, som växter och bakterier är uppbygda av olika organiska ämnen. Kolatomer har fyra elektroner i sitt yttersta elektronskal se figuren till höger.

Detta betyder att en kolatom kan sitta ihop med fyra andra atomer runt omkring sig. Är det mer än en stockholm tjejer se av samma slag skall detta anges med di, tri, tetra, penta, hexaosv.

Nyla

Denna molekyl innehåller 12 kol och 26 väte. Fundera på hur många andra molekyler du kan bygga med detta! För omättade organisk kemiska föreningar måste man utgå från den längsta kolkedja som innehåller dubbelbindningan eller dubbelbindningarna.

Dubbebindningarna skall ha så lågt nummer som möjligt. Till kolvätekedjan kan det även finnas andra kombinationer av grundämnen bundna. Dessa kallas då funktionella grupper och ger molekylen dess egenskaper.

Eva

Nedan finns en kort genomngång av de vanligaste funktionella grupperna. Du förväntas kunna känna igen dessa och översiktligt redogöra för deras egenskaper.

Tenn är en metall. Bensoesyra finns naturligt i lingon, hjortron och tranbär och fungerar som konserveringsmedel.

Alkoholerna har en eller flera hydroxigrupper —OH och namnet slutar alltid på - ol iställer för -an. Metan blir alltså metanol, etan etanol. De kemiska egenskaperna beror på hur hydroxigruppen är bunden till kolet, så man delar in alkoholerna efter hur många kol som binder till den kolatom som binder OH-gruppen. Det finns också flervärda alkoholer, till exempel 1,2-etandiol glykol och 1,2,3-propantriol glycerin, glycerol. Vid oxidation av alkoholer tas väteatomer bort från molekylen.

Slutprodukten beror på vilken typ av alkohol man utgår från och hur kraftig oxidationen är. Fenoler består av en bensenring med en eller flera hydroxigrupper. De kemiska egenskaperna skiljer sig markant från alkoholernas. De flesta fenolerna är giftiga och de används framförallt som byggstenar i olika plaster. Denna funktionella organisk kemiska föreningar liknar alkohol, men syret är bytt mot en svavelatom.

Många tioler luktar mycket illa. Namnet avslutas med -tiol. Etrar består av två kolkedjor som är sammanbundna av ett syre. Namnet avslutas med -eter. Kolkedjorna sätts i bokstavsordning.

Bedömning och betyg Förslag på organisk kemiska föreningar Arbetsgång. Kol och väte är grunden för den organiska kemin. Propen har tre kol och en dubbelbindning. Propyn har tre kol och en tripelbindning. Mer än bara kol och väte — alkoholer. Etanol vanlig alkohol. Mer än bara kol och väte — organiska syror. Ättiksyra finns i vinäger. Askorbinsyra C-vitamin. Mer än bara kol och väte — estrar. De härrör ofta organisk kemiska föreningar mänskliga aktiviteter, medan icke-levande processer producerar oorganiska föreningar.

Därför är det vanligt att finna att organiska föreningar innehåller fettsyror, lipider, proteiner och enzymer som organisk kemiska föreningar i cellerna i levande organismer medan oorganiska föreningar innehåller salter och metaller.

För det andra innehåller organiska föreningar metallatomer medan de oorganiska föreningarna inte har metallatomerna. För det tredje består organiska föreningar av kolatomer tillsammans med väteatomer som bildar kolväten. Tvärtom, oorganiska föreningar har varken väte eller kol.

Slutligen har alla organiska föreningar kol utan undantag. Alkoholer är organiska föreningar men inte kolväten eftersom de innehåller grundämnet syre.

Hydroxylgrupp - finns i alla alkoholer.

Nathaly

Metanol är en giftig alkohol envärd alkohol. Om man dricker den blir man blind eller så dör om man.

Kemi 1 - Organisk Kemi del 1

Tetraorganiska tennföreningar används mest som råvara vid tillverkning av andra tennorganiska föreningar och förekommer inte i kemiska produkter. Triorganiska tennföreningar fungerar som biocider och används i träskyddsmedel och båtbottenfärger samt som konserveringsmedel.

Här binds två kolväten  till kolet i karbonyl-gruppen. För att bringa någon slags ordning bland alla organiska ämnen delar kemister in dem i olika grupper.

Användningen är starkt begränsad genom olika förbud. Mono- och diorganiska tennföreningar används som stabilisatorer vid plasttillverkning.